Programma voorjaar

Het online aanbod van PAOB|PE-Academy

Wij hebben nu ook een online aanbod dat in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de Nederlandse fiscale praktijk en wetenschap tot stand is gekomen.

Lijfrenten in de Wet IB 2001

mr. dr. G.M.C.M. Staats 2 punten

Nederland kent een lijfrentetraditie. Veel belastingplichtigen hebben in de voorbije decennia lijfrentecontracten gesloten die dienen als aanvulling op hun AOW- en/of pensioenvoorziening. Ook op dit moment worden er nog regelmatig lijfrenten gesloten. In de MKB-praktijk komen lijfrenten dan ook veelvuldig voor. De Wet IB 2001 kent echter stringente regels in het kader van lijfrenten.

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden

mr. dr. J.A. Booij (advocaat-belastingkundige Booij Bikkers Advocaten) 2 punten

In deze cursus wordt uiteengezet welke mogelijkheden de Belastingdienst heeft om bestuurders aansprakelijk te stellen voor niet betaalde belastingschulden bij een entiteit, zoals een bv of een samenwerkingsverband. Er wordt ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden die de Ontvanger van de Belastingdienst heeft, maar er worden ook de specifieke aansprakelijkheidsbepalingen uit de Invorderingswet nader behandeld. De nadruk ligt op de bestuurdersaansprakelijkheid zoals we die kennen uit artikel 36 Invorderingswet, met daarin opgenomen de bekende 'meldingsregeling'.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

dr. E. Poelmann 2 punten

Een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur maken dat de strikte toepassing van de wet achterwege moet blijven. In deze cursus gaat dr. Eric Poelmann in op de vraag waarom deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur zo belangrijk zijn. Hierbij komen achtereenvolgens het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het fair play beginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, en het evenredigheidsbeginsel aan de orde. Hierbij zal de docent hoofdregels en beperkingen aan de hand van de jurisprudentie uiteenzetten.

Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer

mr. A.M.A. de Beer 2 punten

Welke fiscale voetangels en klemmen kan men tegenkomen op het moment dat men zijn bedrijf gaat overdragen? In deze cursus gaat mr. M.A. de Beer onder andere in op de volgende vraag: Wat zijn de gevolgen van een gefaseerde bedrijfsopvolging? Vaak vindt de bedrijfsoverdracht niet in een keer plaats, maar met een tussenfase. Daarbij gaat de bedrijfsopvolger vaak een samenwerkingsverband aan met de bedrijfsoverdrager. Een ander belangrijk onderwerp is de stakingswinst: wanneer krijgt de ondernemer hiermee te maken?