Insolvente vennootschappen

Wat betekent een faillissement voor de failliete vennootschap en voor alle andere bij het faillissement betrokkenen? Wat zijn hun rechten en welke plichten hebben zij jegens de curator? Wat zijn de gevolgen van het faillissement voor de ontvanger van de Belastingdienst? Wat kan hij ondanks het uitgesproken faillissement nog doen ter invordering van zijn fiscale vorderingen en wat mag hij nadrukkelijk niet?

Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op een tweetal hoofdthema’s. Enerzijds worden de puur faillissementsrechtelijke thema’s besproken terwijl daarnaast het faillissement vanuit een meer fiscale invalshoek wordt belicht en dan met name de invalshoek die met het overleven van (on)gezonde ondernemingen te maken heeft.

Allereerst komt de vraag aan de orde wat een faillissement precies inhoudt en welke mogelijkheden er zijn ter behoud van de onderneming. Is een faillissement wel een “oplossing” voor een insolvente vennootschap? Welke mogelijkheden zijn er om te “overleven”? Indien het bestuur van de vennootschap verder wil na faillissement wat zijn dan de voor- en nadelen van een activa transactie ten opzichte van een aandelentransactie?
Is overigens een faillissement altijd dé oplossing of zijn er (fiscale?) mogelijkheden ter voorkoming van een faillissement. Staan fiscale regels aan een herstructurering in de weg of faciliteert de fiscus in bepaalde gevallen “ongezonde” ondernemingen?
Wat zijn de rechten van de diverse bij het faillissement betrokken partijen? Kunnen pand- en hypotheekhouders inderdaad en in alle gevallen “hun recht uitoefenen, alsof er geen faillissement was”? Wat is de precieze positie van andere bij het faillissement betrokken zekerheidsgerechtigden?

Wat zijn de mogelijkheden bezien vanuit de optiek van de Belastingdienst (de ontvanger)? Er is relatief veel fiscaal-invorderingsbeleid dat enerzijds ondernemers kan faciliteren (saneringsbeleid maar ook valt in dit verband te denken aan het bijzondere uitstelbeleid en enkele andere faciliteiten) terwijl anderzijds de ontvanger ook over bevoegdheden beschikt die in een faillissementssituatie zijn positie aanmerkelijk versterken. Tijdens de studiedag wordt op de verschillende fiscale mogelijkheden vanuit het perspectief van de ontvanger ingegaan. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het feit dat beleidsmatige tegemoetkomingen en verruimingen een recht zijn en geen gunst (zoals soms wel eens wordt beweerd). Zoals reeds opgemerkt: beleidsmatig is er veel geregeld op dit punt. Te denken valt aan het uitvoerige en welwillende saneringsbeleid van de fiscus, de eventuele kwijtscheldingsmogelijkheden en de diverse mogelijkheden om door middel van een akkoord de onderneming tegemoet te komen. Indien echter de ontvanger de indruk krijgt dat “op kosten van de fiscus” de problemen opgelost worden in de perceptie van de onderneming dan zouden zijn plannen wel eens kunnen stranden. De vraag is dan ook: wat zijn de do's and dont’s?
Ook beschikt de ontvanger over mogelijkheden en middelen om zijn positie te versterken of veilig te stellen. Ook op die mogelijkheden zal worden ingegaan.

Het programma in een notendop:

Faillissementswet (Prof. R.D. Vriesendorp)

 • Wat houdt een faillissement precies in?
 • Wat betekent een faillissement voor de failliet zelf?
 • Wat betekent een faillissement voor de crediteuren
 • Wat betekent een faillissement voor de separatisten?
 • Wat betekent een faillissement voor andere zekerheidsgerechtigden?
 • Herstructurering

Invorderings- en enkele andere fiscale aspecten van faillissement (A. van Eijsden):

 • Betalingsregelingen
 • Tijdstip waarop de ontvanger moet worden benaderd
 • Omzetbelastingperikelen voor en tijdens faillissement
 • Saneringsbeleid en saneringsbereidheid van de fiscus
 • Relatie fiscus – bank, vijand of bondgenoot
 • Levensvatbaarheid van ondernemingen
 • Akkoorden met de fiscus
 • Aansprakelijkheidsbepalingen
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
Datum: 
22 november 2019
Plaats: 
NH Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW)
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

prof. mr. R.D. Vriesendorp

Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp is sinds 1 januari 2016 als deeltijd-hoogleraar
insolventierecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (afdeling
Ondernemingsrecht) en het Instituut voor Fiscale en Economische vakken (afdeling
Bedrijfswetenschappen) van de Universiteit Leiden.

Naast zijn deeltijdaanstelling aan de Universiteit Leiden is Reinout Vriesendorp sinds
2012 parttime advocaat/partner bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam in
de insolventie- en restructuringpraktijk en corporate litigation.

A. van Eijsden

Arie van Eijsden is werkzaam op het ministerie van Financiën. Als beleidsadviseur houdt hij zich primair bezig met advisering van de ambtelijke en politieke top. Hij is betrokken bij het vormgeven van het fiscale beleid op het terrein van Invordering van belastingen, het opheffen van discontinuïteit van ondernemingen, faillissementsvraagstukken en internationale invorderingsaangelegenheden. Ook is hij betrokken bij wetgevingswerkzaamheden die zijn beleidsterrein betreffen en publiceert hij regelmatig. Hij is medewerker van Vakstudie Nieuws, redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht, eindredacteur van het onderdeel Invorderingswet van de fiscale Encyclopedie De Vakstudie en adviseur van het blad WSNP Periodiek. Ook heeft hij meegewerkt aan diverse boeken op fiscaal gebied. Hij doceert aan de Grotius Academie (Insolventie), is docent bij enkele cursussen van SSR en OSR en is regelmatig spreker op congressen.