Algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Op deze studiemiddag wordt ingegaan op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en op de algemene rechtsbeginselen. Twee aspecten van het recht die in de praktijk een grote rol spelen.

Allereerst worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur behandeld. Belastingheffing vindt plaats ‘uit kracht van wet’ maar gedrag van de inspecteur of andere functionarissen kan ertoe leiden dat de heffende overheid genoegen moet nemen met minder belasting dan haar op grond van de wet toekomt. Dit is het geval als onverkorte toepassing van de wet in strijd zou komen met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel (beleid, begunstiging, en de zogenaamde meerderheidsregel).

Vervolgens wordt ingegaan op de algemene rechtsbeginselen, in het bijzonder die rechtsbeginselen die zijn neergelegd in het EVRM, het eerste protocol daarbij, het IVBPR en het Handvest-EU. Hoe verhouden die beginselen, zoals het non-discriminatiegebod en het recht op privacy zich tot allerlei nationale wettelijke regelingen?

Tijdens deze studiedag wordt aan de hand van de jurisprudentie ingegaan op de inhoud en de reikwijdte van de beginselen van behoorlijk bestuur en op de rechtsbescherming die het EVRM en andere verdragen bieden.

Datum: 
16 maart 2018
Plaats: 
Utrecht
Tijd: 
Middagcursus 13:00 - 17:00 uur
Prijs: 
€ 275,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

mr. drs. F.J.P.M. Haas

Mr. drs. F.J.P.M. Haas, geboren in 1959, was onder meer werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de belastingadviespraktijk en als rechter in de Arrondissementsrechtbank Arnhem.

Hij is september 1997 benoemd tot raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem waar hij werkzaam was in de belastingsector en in de strafsector. Vanaf oktober 2008 is hij werkzaam in de belastingkamer van het Gerechtshof te Amsterdam, met ingang van 1 januari 2009 als vice-president. Daarnaast is hij als coördinator van de module Conflictbeheersing en -beslechting verbonden aan de Federatie Belastingacademie.

Hij publiceert regelmatig op het gebied van het formeel belastingrecht/fiscaal procesrecht en verzorgt verschillende cursussen op dat rechtsgebied, onder andere voor het Studiecentrum voor de rechterlijke organisatie (SSR).

mr. D.N.N. Jansen

Diana studeerde fiscaal recht in Maastricht. Daarna is zij een aantal jaren als belastingadviseur werkzaam geweest bij PWC. In 2002 maakte zij de overstap naar de rechtelijke macht waar zij als juridisch medewerker werkzaam was bij de belastingkamer van het gerechtshof te Arnhem. In 2005 maakte zij de overstap naar de fiscale advocatuur. In die hoedanigheid was zij onder meer werkzaam bij KPMG Meijburg & Co.
Specialisaties: fiscaal advocaat gespecialiseerd op het gebied van fiscale procesvoering, waaronder begrepen het voeren van procedures bij de belastingrechter (bezwaar, beroep etc), invordering, boeteproblematiek, begeleiding belastingonderzoeken en inlichtingen- en uitwisselingsverzoeken.