Actualiteiten AB en TBS

Aanmerkelijk belang
De afgelopen jaren is er het nodige gewijzigd in het aanmerkelijkbelangregime van hoofdstuk 4 Wet IB 2001. De VBI is voor de dga effectief beëindigd, het emigratielek is gerepareerd en het huwelijksvermogensrecht is gewijzigd, wat doorwerkt naar het aanmerkelijkbelangregime. In de praktijk wordt daarnaast steeds vaker gewerkt met bijzondere rechtsvormen, zoals het (open) fonds voor gemene rekening en de open commanditaire vennootschap.

Per 2019 is de voorwaartse verliesverrekeningstermijn verkort naar zes jaar en gaat het aanmerkelijkbelangtarief omhoog naar 26,9% in 2021. Voeg daarbij de aangekondigde maatregel om excessief lenen van de bv tegen te gaan en het is duidelijk dat er voldoende reden is om hierover nader met elkaar van gedachten te wisselen.

Tijdens dit onderdeel zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Aanmerkelijkbelangdefinitie en doorwerking naar andere regelingen
  • Rekening-courantmaatregel voor de dga
  • Recente wijzigingen in het aanmerkelijkbelangregime
  • Bijzondere rechtsvormen, zoals vereniging, OFGR en open CV
  • Fiscaal reorganiseren; aandelenfusie, splitsing e.d.
  • Als de tijd het toelaat: Internationale aspecten van aanmerkelijk belang; conserverende aanslag; (r)e- en immigratie
Aan schenken en overlijden wordt geen aandacht besteed. Daarvoor verwijzen wij u naar de cursus Bedrijfsopvolging voor de DGA.

Terbeschikkingstellingsregeling
De terbeschikkingstellingsregeling is ingevoerd in 2001. De balans van de terbeschikkingstellingsregeling kan worden opgemaakt: de regeling is complex, ondoorzichtig en onvoorspelbaar. Niet voor niets heeft de belastingrechter er meer dan 300 keer aan te pas moeten komen om voor de belastingplichtige en de fiscus helderheid te verschaffen over deze regeling.

Over enkele belangrijke vraagstukken, zoals de aanvang en het einde van de terbeschikkingstellingsregeling, bestaat nu wel meer duidelijkheid. Maar bijvoorbeeld bij echtscheiding en bij boedelmenging (huwelijk) kunnen nog steeds zeer onverwachte gevolgen optreden. De verschillende regelingen die hiervoor gelden zijn immers slecht op elkaar afgestemd.

Ook de rechtspraak inzake onzakelijke leningen is voor de tbs-regeling enorm relevant gebleken. Wanneer is sprake van een onzakelijke lening en wat zijn dan de gevolgen?

Na afloop van de cursus bent u weer helemaal op de hoogte.

Datum: 
17 april 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.

mr. M.H.C. Ruijschop

Als hoofd van het fiscale deel van het Bureau Vaktechniek van BDO Accountants en Belastingadviseurs wordt Michel Ruijschop regelmatig geconfronteerd met zaken waarin de fundamenten van het belastingrecht een cruciale rol spelen.
Michel: 'De kern van een ingewikkeld fiscaaltechnisch probleem wordt vaak pas zichtbaar als je enige afstand neemt tot de onderliggende materie. En dan blijkt de oplossing verrassend eenvoudig te zijn'. Michel is organisatorisch en inhoudelijk betrokken bij het interne opleidingsprogramma van BDO en biedt ondersteuning bij cliënt gerelateerde fiscale vraagstukken. Een andere belangrijke taak is prakrijkgericht onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht en de invloed daarvan op de dagelijkse fiscale dienstverlening.
Zijn werk voor het Bureau Vaktechniek van BDO is goed te combineren met zijn taken als medewerker van de fiscale vakgroep van de Universiteit Leiden. Michel: 'een superleuk aspect van het werken aan de Universiteit is dat je in staat wordt gesteld om bij jonge mensen liefde en enthousiasme te creëren voor de veelzijdigheid van de fiscaliteit.' Zijn specialisatie ligt op het terrein van de vennootschapsbelasting. Daarover publiceert hij regelmatig in onder meer fiscale vakbladen.